حق العمل:

علاوه بر امکانات حسابداری امکان نمایش محصول فروخته شده از محصول هر خریدار ،ثبت حق العمل به صورت درصدی با مبلغ برای طرفین خریدار و فروشنده همزمان در ثبت فاکتور،نمایش تعداد محصول باقی مانده از محصول هر شخص به صورت آنلاین، گزارش فروش محصول از محصول هر خریدار،تراز روزانه هر کاربر جهت بررسی خرید و فروش، درآمد و هزینه و وجوه نقد،بانک و اسناد دریافتی و پرداختی ،ثبت همزمان درآمد حق العمل در اسناد حسابداری،ثبت همزمان دریافت و پرداخت نقد و چک در فاکتور،مشاهده گزارش روزانه هر شخص و …..

تلاش گروه نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز رضایت شما می باشد.