سوپر مارکت:

نرم افزار حسابداری فروشگاهی ایرانیان تراز جهت استفاده در فروشگاه های کوچک و بزرگ با زمینه فعالیت های متنوع استفاده می شود. علاوه بر امکانات فروشگاهی شما می توانید با استفاده از اشانتیون سرشکن هنگام خرید و سرشکن قیمت آن بر قیمت خرید مابقی اجناس و ثبت فاکتور فروش سریع، قسمت زیادی از نیازهای خود رابرطرف نمایید.

تلاش گروه نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز رضایت شما می باشد.