شرکت ها:

امروزه شرکت ها بر اساس اصل تقسیم وظایف در قسمت های مختلف شرکت نیازمند نرم افزار حسابداری هستند که در عین سادگی بتواند به صورت شبکه و دقیق کار کند. نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز با امکان ایجاد شبکه داخلی، کنترل کاربران توسط مدیریت، گزارشات فعالیت کاربران برای مدیریت و ایجاد محدودیت های دلخواه برای کاربران توسط مدیریت توانسته بخش عظیمی از انتظارات مدیران را در این زمینه برآورد سازد.

تلاش گروه نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز رضایت شما می باشد.