پیمانکاری:

مهمترین ویژگی در نرم افزار پیمانکاری در دسترس بودن مرکز هزینه در لحظه فاکتور / سند زدن می باشد. در نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز شما در تمامی منو ها به راحتی می توانید مرکز هزینه های خود شخص را مشخص نمایید. امکان ایجاد پروژه های مختلف بدون هیچگونه محدودیت، گزارش جامع از پروژه ها قسمتی از امکانات پیشرفت این نرم افزار می باشد.

تلاش گروه نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز رضایت شما می باشد.